Položaj žensk v politiki

Zgodovinsko gledano so ženske v Sloveniji in drugod po svetu dolgo časa bile diskriminirane in izključene iz družbenega, političnega in ekonomskega življenja. Medtem ko so moški imeli možnost delovanja v javni sferi in politiki, so bile ženske omejene na tradicionalne vloge v domači sferi. Povrh vsega pa so pogosto bile tudi izločene iz izobraževanja in zaposlovanja.

Kljub vsem napredkom so nekatere neenakosti med spoloma še vedno prisotne. Neenaka plačila, slabše plačani in t. i. feminizirani poklici številne ženske ovirajo na poti k ekonomski samostojnosti, ki je predpogoj za enakopravno vključevanje spolov v družbo in posledično politiko. Hkrati ženske doma opravijo večino neplačanega skrbstvenega dela, kar jim še dodatno onemogoča dostop do politične participacije in položajev odločanja.

PO SVETU

Po podatkih Svetovnega ekonomskega foruma so v svetovnem merilu ženske v politiki še vedno podzastopane.

let bi potrebovali, da
bi povsem zapolnili
vrzel med spoloma1

žensk na najvišjih
položajih držav
sveta2

Najboljša razmerja med spoloma najdemo v

Skandinaviji, kjer
vodijo Islandija,
Norveška in Švedska

Ruandi, ki je vodilna država glede
na odstotek žensk v parlamentu -
delež poslank znaša 61 %3

V SLOVENIJI

Slovenija je leta 2022 na tem področju dosegla velik napredek.

predsednica
Republike Slovenije

predsednica
Državnega zbora
Republike Slovenije

delež poslank v Državnem
zboru, najvišji doslej

Če pogledamo širše, je slika
precej drugačna.

svetnic izvoljenih
v Državni svet

izvoljenih županj
na lokalnih volitvah

izvoljenih občinskih svetnic
na lokalnih volitvah

Podatki kažejo, da sam napredek ne pomeni tudi širših družbenih sprememb, na zastopanost žensk v politiki namreč vplivajo različni dejavniki. Eden od učinkovitih ukrepov za odpravljanje prenizke zastopanosti žensk v politiki je uvedba kvot za uravnoteženo udeležbo moških in žensk na mestih odločanja v politiki.

Slovenija je uvedla spolne kvote za kandidatne liste, kjer vsakemu od spolov pripada

Uvedba tega mehanizma omogoča, da so ženske v večji meri vključene v procese
odločanja, vendar kljub mehanizmom in ukrepom ženske le počasi prodirajo v politiko.

V okviru projekta EWA smo v fokusni skupini mladih žensk izvedli raziskavo, v kateri je kar 67,7 % sodelujočih izrazilo zanimanje za politiko.4

Številka kaže, da med mladimi ženskami vlada precejšnje zanimanje za politiko, vseeno pa se njihovo zanimanje ne pretvori v dejansko aktivno udeležbo.

Ženske se torej v manjši meri kot moški odločajo za vstop v dejavno politično delovanje ali za izbiro politike kot lastne kariere.

Poleg tradicionalnih prepričanj, da je politika moško področje, jih namreč omejujejo drugi dejavniki.

1 Vir: raziskava Svetovnega ekonomskega foruma (WEF) v publikaciji Global Gender Gap Report 2023.
2 Vir: podatki UN Women na podlagi Stalnih predstavništev pri Združenih narodih.
3 Vir: podatki IPU.
4 Podani so rezultati raziskave, ki je nastala v okviru projekta EWA (n=74).

GOR Skok na vsebino