O PROJEKTU

Uravnotežena zastopanost obeh spolov predstavlja temelj demokratične družbe in je pomembna za večjo učinkovitost zakonodaje in strateških ukrepov.

Projekt Opolnomočenje žensk v sodobni družbi (Empowering Women for Active Political Life – EWA) naslavlja vzroke za neuravnoteženo zastopanost žensk in moških v politiki in javnem življenju, ki še vedno ostaja eden glavnih izzivov današnjih demokratičnih družb. 

Da res lahko govorimo o enakopravni in demokratični družbi, morajo biti ženske in moški enako prisotni v javnem življenju in morajo imeti enake možnosti, da prispevajo k družbenemu razvoju. Brez vključenosti žensk v reprezentativnih telesih, kjer se oblikujejo skupni družbeni interesi, je namreč uresničitev teh interesov težko dosegljiva ali celo ogrožena.

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

S projektom želimo ozavestiti mlade o pomembnosti dejavnega državljanstva in prepoznavanja spolnih stereotipov, ki ovirajo udejstvovanje žensk v politiki.

Spolni stereotipi in tradicionalne spolne vloge se namreč oblikujejo že v otroštvu, zato je pomembno, da se mlade nagovori in spodbudi k preseganju teh stereotipov ter k zavračanju tradicionalnih spolnih vlog, ki izhajajo iz patriarhalnega družbenega reda.

Velik poudarek je namenjen prizadevanju za opolnomočenje mladih žensk, ki so izrazile zanimanje za politično udejstvovanje.

Želimo jih opremiti z informacijami in znanjem ter spodbuditi, da se v večji meri odločijo za dejavno politično delovanje oziroma poklicno kariero v politiki.

CILJI

Prispevati k opolnomočenju mladih žensk v Sloveniji in jih spodbuditi k udejstvovanju v politiki.

Povečati splošno ozaveščenost in občutljivost mladih na spolne stereotipe, ki ovirajo politično in državljansko udeležbo (mladih) žensk.

Seznaniti zaposlene v državni upravi s smernicami o vključevanju vidika enakosti spolov pri oblikovanju politik in prispevati k zmanjševanju neenakosti spolov.

Priprava in izvedba delavnic za dijakinje in dijake o političnem udejstvovanju,

razvoj izobraževalnega programa za politično opolnomočenje žensk,

razvoj spletnega orodja in priprava gradiva za ženske, ki se želijo politično udejstvovati ali nadaljevati poklicno kariero v politiki,

priprava smernic in izobraževalnega modula za zaposlene v državni upravi o vključevanju načela enakosti spolov pri oblikovanju politik,

medijska kampanja ozaveščanja,

okrogla miza s slovenskimi političarkami,

ter mednarodna zaključna konferenca.

GOR Skok na vsebino